Tagged "MyCEST Solution"

Hợp tác giữa MyCES Solution và Top Hot Apps

MyCEST Solution là một nhóm Sinh viên Kỹ thuật và Học giả thành lập một công ty ở Malaysia để mang đến một giải pháp trong thiết kế hệ thống nhúng cũng như hệ thống tự động hóa và ứng dụng Internet of Things bằng cách đơn giản hóa các board mạch cho mục đích giáo dục và công nghiệp.